Stichting Garantiefonds Bouw & Infra

Stichting Garantiefonds Bouw & Infra

Op verzoek van een aantal aangesloten brancheorganisaties heeft de Aannemersfederatie de Stichting Garantiefonds Bouw & Infra opgericht ter dekking van het risico onwerkbare dagen. Op bedrijfsniveau is het nl. fiscaal niet toegestaan om een reservering op te bouwen voor een in de toekomst gelegen risico. Het Garantiefonds heeft eind september 2009 bericht ontvangen van de Belastingdienst dat de betaalde bedragen aftrekbaar zijn als ondernemingskosten. Dit betekent dat bedrijven de winst (of een gedeelte daarvan) kunnen storten in het Garantiefonds en daardoor geen of minder vennootschapsbelasting (20%) hoeven af te dragen. Op deze wijze kunnen bedrijven een reserve opbouwen in goede tijden en declareren in tijden dat er geen of nauwelijks werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd (bijv. vorstperioden, verminderde orderportefeuille etc.)

De organisaties binnen de Federatie hebben besloten in het Garantiefonds deel te nemen om hun leden in de gelegenheid te stellen zich op vrijwillige basis aan te melden. De deelnemers bepalen zelf de omzet/loonsom en de af te dragen premie, t.w. 2,5 – 5 - 7,5 en 10%. De factuur kan ineens of in termijnen worden voldaan.

Deelname

Het Garantiefonds beheert inmiddels bijna € 2 miljoen, ingelegd door de deelnemers.

Doelstelling Garantiefonds

Het Garantiefonds heeft ten doel:

“In overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het in artikel 2 lid 6 genoemde Reglement, omzetderving bij verzuim wegens onwerkbare dagen of de directe gevolgen daarvan in de bouwnijverheid te bestrijden.”

Onwerkbare dagen:

Onder het begrip onwerkbare dagen wordt verstaan het risico ten gevolge van:

Uitkering

De deelnemer heeft, met inachtneming van het in het reglement bepaalde, tegenover het Garantiefonds aanspraak op een vergoeding ter (gedeeltelijk) compensatie van het door hem geleden omzetderving. De hoogte van deze dagvergoeding wordt gemaximeerd aan de hand van de voor de deelnemer van toepassing zijnde omzet/loonsom : 261 (dagen), voor zover er saldo in het Garantiefonds aanwezig is.

Statuten en Reglement

De Statuten, het Reglement en deelnameformulier van het Garantiefonds kunt u downloaden vanaf deze website.

Login